TONIS HARMANSZ. VAN WARVERSHOEF en het SUYVERLICK BOECXKEN

van Drukkerij Muller
inleiding en tekstuitgave met woordverklaring door Gerard J. I. Weel Mz.
oud-leraar van Hageveld
oud-pastor van Hoorn

Klik hier om de tekst van het SUYVERLICK BOECXKEN, met moderne letters en woordverklaringen, in PDF formaat te openen.

INHOUD

VOORWOORD

Waarom deze uitgave?

ll

Waar is het boekje te vinden, waar en wanneer kwam het uit?

lll

Wie was Tonis Harmansz., wat betekent `van Warvershoef` en wat presteerde hij?

lV

De situatie van de schrijver(s) en de lezers, hun plaats in de Nederlandse Letterkunde

V

Het Zoudaens Dochterkijn, het gedicht, het volksboek en de slag bij Lepanto

Vl

Het Nova Zembla-exemplaar en de drie exemplaren van de Koninklijke Bibliotheek

Vll

Het Beeld(je)

Nawoord

Bibliografie

Register

Overzicht van de Liederen

 

Contrafact (?)
VOORWOORD

In de zomerse julimaand van 2003 belde de secretaris van de Stichting Oud-Wervershoof, de heer Frans Brieffies, ambtenaar ten gemeentehuize aldaar, mij op met de vraag of ik -pas gepensioneerd pastoor van Hoorn en zijn voormalig leraar Nederlands op het College Hageveld te Heemstede- voor het blad van zijn stichting, ‘De Skriemer’, een afrondend artikel zou willen schrijven over Tonis Harmansz. van Warvershoef, over wie in het Wervershoofse gemeentearchief een uitgebreide documentatie was blijven liggen. Onafgewerkt, omdat de grote verzamelaar en schrijver ervan, mgr. J. Kraakman, op 20 juli 1978 tamelijk onverwachts was overleden. Ikzelf was van de situatie enigszins op de hoogte, daar ik Kraakman in zijn latere jaren in Wervershoof menigmaal bezocht. Ik was toen nog volop neerlandicus en hij vertelde me bij die gelegenheden vaak en veel over de perikelen rond deze Tonis in zijn gemeente in die jaren. Zelf had ik, geboren en getogen in Onderdijk, gem. Wervershoof, op de VU in de zestiger jaren met instemming van prof. dr. Margaretha Schenkeveld het plan gehad om mijn doctoraalscripties zowel letterkundig als taalkundig aan het liederenboekje ‘van’ van Warvershoef te wijden en daarvoor al enig onderzoek gedaan. Daar ben ik toenmaals in verzand omdat mijn leraarschap op Hageveld mij er geen ruimte meer voor liet. Het is dus niet verwonderlijk dat ik, nu ik alle tijd van de wereld meen te hebben, het verzoek van de heer Brieffies met plezier heb aangenomen.

Het resultaat van mijn werkzaamheden vindt u in deze uitgave die ik uiteraard opdraag aan de nagedachtenis van de enthousiaste oud-deken Kraakman van wiens teksten ik overvloedig gebruik heb gemaakt. Ik dank ook de familieleden -vooral mijn zussen Ria en Mieke en mijn broer Koos- en de andere belangstellenden die mij geholpen hebben en tevens de vele officieel aangestelden die mij ter wille zijn geweest.

In “De Skriemer” van 2004 verschijnt een meer leesbare samenvatting van deze scriptie, terwijl de meer wetenschappelijke versie met de tekstuitgave in fascimile op deze website beschikbaar wordt gesteld en misschien in een apart te verschijnen boekje.

Hoorn, voorjaar 2004

Gerard Weel

n.b.: Ik voelde me bij het werken aan deze scriptie enigszins als indertijd de zeereerwaarde heer Freek Grent die het boekje “God in zijn geheimen” van de Onderdijkse pastoor J. van Sante na diens dood het licht deed zien!


Exemplaar KB A

KB A in moderne letters

Exemplaar Amsterdam OK 91-60


 
 
 

Klik hier om deze scriptie in  PDF formaat te openen met het programma Adobe Reader.

Klik eventueel op de knop hieronder om Adobe Reader gratis te downloaden:

 

     
Home |  © Gerard Weel |  ga naar boven